Deklarativní sběrná místa

Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.Počet obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku. Za místo zpětného odběru pro účely tohoto ustanovení se nepovažuje místo dodávky výrobku u konečného uživatele. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 3

Jelikož většina obcí již má uzavřenou smlouvu s některým z kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, je v praxi nemožné v některých obcích zřídit místo zpětného odběru elektrozařízení. Proto RETELA musela zřídit v těchto obcích tzv. deklarativní sběrná místa zpětného odběru elektrozařízení, což znamená zajištění zpětného odběru všech typů elektrozařízení přímo z domácností těchto obcí. Tedy i např. jeden mobilní telefon bude na základě telefonické nebo webové objednávky z dané domácnosti svezen, což jistě není ani ekologické, ani ekonomické. Nicméně pro splnění zákona v současné době neexistuje jiná alternativa. Pro více informací, případně pro telefonickou objednávku svozu kontaktujte RNDr. Miloše Poláka, polak@retela.cz, 605564076