Zahraniční spolupráce


Již více než deset let spolupracuje RETELA s evropskou asociací WEEE Fórum sdružující 32 evropských kolektivních systémů, jejichž prostřednictvím je zapojeno do systému zpětného odběru řádově 17 000 výrobců a dovozců elektrozařízení.


Jakými projekty se WEEE Fórum zabývá? Projekt Key Figures analyzuje data o vstupu EEZ na trh, zpětném odběru OEEZ a náklady na celý systém zpětného odběru – sběr a svoz, zpracování, marketing a propagaci atd. Projekt RepTool se zabývá evidencí zpracování OEEZ. Jedním z hlavních cílů RepToolu je jednoznačný proces stanovení míry recyklace a využití, který začíná u nezpracovaných OEEZ a končí dosažením stadia zániku statusu odpadu u frakcí nebo finálním využitím nebo odstraněním frakcí produkovaných zpracováním OEEZ. Stanovení míry recyklace a využití je založeno na analýze vstupu a výstupu každého jednotlivého kroku řetězce zpracování. Analýza vstupu a výstupu zahrnuje prvky jako hmotnost a popis vstupního materiálu, popis technologie zpracování, výnosnost výstupních frakcí, další zpracování frakcí a údaje o složení finálních frakcí.

Dalším projektem, který 17.4.2013 vyústil v založení sesterské organizace „WEEELABEX Organisation“, byl projekt WEEELABEX.

WEEELABEX je standard zpracování OEEZ vypracovaný mezinárodní organizací WEEE Fórum, na jehož základě jsou v současné době zpracovávány Evropské technické normy evropským normalizačním institutem CENELEC. Standard EN 50625-1 obsahující obecné požadavky na zpracování OEEZ už byl schválen (obdobně jako standard pro chladicí zařízení). Tento standard bude dále doplněn specifickými standardy na zpracování světlených zdrojů, CRT a plochých obrazovek, fotovoltaických panelů a OEEZ obsahující freony. Tyto standardy budou následovány technickými specifikacemi, celkem se tedy bude jednat o 13 dokumentů v sérii 50625.