Zájemci o spolupráci - přenosné baterie

Metodika MŽP k určení typu baterie - RETELA nabízí řešení pro přenosné baterie

Kdo je výrobce a dovozce přenosných baterií?
 • Za výrobce nebo dovozce je podle české a EU legislativy považována (§31, písm, I, Zákona o odpadech 185/2001:
  • právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvede poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených.

Co znamená pojem uvedení na trh?

 • první úplatné nebo bezúplatné předání přenosné baterie nebo akumulátoru jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz přenosné baterie nebo akumulátorů
 • Za výrobce je považován podle české a EU legislativy též každý, kdo uvádí na trh elektrozařízení se zabudovanými, vloženými či přiloženými bateriemi.

Co řeší v oblasti přenosných baterií  KS RETELA?

Řešíme především baterie zabudované v elektrozařízeních a k nim přiložené, zároveň s nimi možno i baterie volně ložené. Zajistíme prostřednictvím KS Ecobat zápis do Seznamu výrobců baterií a akumulátorů.

Chcete se registrovat?

1. Postupujte v souladu s Pokyny pro registraci na baterie
2. Vyplňte tyto dokumenty

 3. Zašlete vyplněné dokumenty 
  a) s naskenovaým podpisem elektronicky
  b) nebo poštou na adresu RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2.


Zajímá vás příslušná legislativa?


Jaké jsou základní povinnosti výrobce a dovozce přenosných baterií?

 1. zajistit řádné označení baterií
 2. dodržovat zákaz uvádění na trh nebo do oběhu přenosné baterie s obsahem rtuti(Hg) či kadmia (Cd), 
 3. zajistit zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů 
 4. vykazovat čtvrtletně množství baterií uvedených na trh
 5. Více informací k povinnostem
 6. další informace na www.ecobat.cz