Zpracovatelé

Zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je velmi podstatnou částí kolektivního systému RETELA. V souvislosti se zpracováním OEEZ spolupracuje RETELA s odbornými firmami, které mají potřebná povolení.

Základní povinnosti zpracovatelů OEEZ jsou:

  • provozovat zařízení ke zpracování elektroodpadu v souladu s jeho provozním řádem
  • přednostně odstranit z elektroodpadu všechny potenciálně nebezpečné látky
  • skladovat a zpracovávat elektroodpad v souladu s platnou legislativou
  • zajistit využití elektroodpadu, tedy například aby 70% hmotnosti osobního počítače bylo zrecyklováno a materiálově využito
  • vést v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem evidenci o převzatém elektroodpadu a způsobu jeho zpracování

Má-li se předejít rozptylu znečišťujících látek do recyklovaných materiálů nebo do toku odpadů, je nevyhnutelné specifické zpracování OEEZ. Takové zpracování je nejúčinnějším prostředkem zajištění dosažení zvolené úrovně ochrany životního prostředí. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí spojeným se zpracováváním OEEZ, měla by všechna zařízení nebo podniky zabývající se sběrem, recyklací a zpracováním OEEZ splňovat určité minimální normy. Měly by být používány nejlepší dostupné techniky pro zpracování, využití a recyklaci, pokud zabezpečí ochranu lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

RETELA podporuje spolupracující zpracovatele v zavádění takových norem. Příkladem jsou standardy WEEELABEX nebo evropské normy série ČSN EN 50625, které jsou obdobou standardů WEEELABEX.


V současné době RETELA jednoznačně preferuje spolupráci s těmi zpracovateli, kteří jsou auditováni na shodu s požadavky výše zmíněných standardů a technických norem.