Daně a účtování

Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky novelu zákona o účetnictví zahrnující účtování příspěvků u provozovatelů FVE uvedených na trh do 31.12.2012. Z této novely vyplynula i novela zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách.

Klíčovými jsou tato z uvedených novel vyplývající fakta:
 •  z příspěvků lze použít ke snížení základu daně z příjmu za jedno zdaňovací období pouze částku ve výši definované zákonem (uvedenými novelami),
 • částka se stanoví, eviduje a užije ke snížení základu daně dle zákona o rezervách (jeho novely),
 • k tomu byla v zákoně o rezervách definována rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů,
 • doba daňového uplatnění rezervy se stanovila teoreticky na 20 let (v souvislosti s dobou odpisů FVE),
Jelikož po řadě konzultací se specialisty na daně, účetnictví i legislativu se zdá, že některé oblasti i nadále umožňují více výkladů, připravili jsme pro naše klienty (Provozovatelé FVE) podrobnější výtah z obou novel a z Odůvodnění k těmto novelám, které může být vodítkem k pochopení záměrů zákonodárců. Jedním z nejdiskutovanějších bodů v Odůvodnění je tam citovaná povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2014, jestliže si „poplatník za zdaňovací období započaté v roce 2014 uplatnil v nákladech např. celý dílčí příspěvek hrazený v roce 2014“.
Jelikož, jak zmíněno výše, existují i u na slovo vzatých specialistů různé pohledy, netroufáme si dávat jednoznačná doporučení.Nicméně několik bodů obecnější platnosti lze asi shrnout:

 1. Způsoby účtování u kolektivního systému a u provozovatele FVE jsou na sobě nezávislé. Provozovatel může zvolit způsob, který v rámci zákonných vymezení „nejvěrněji odpovídá realitě“.
 2. Retela zvolila v loňském roce „zálohovou“ fakturaci z důvodů DPH, nicméně se stejně jednalo o „zálohu“ na celoroční příspěvek (po čemž následovala „ostrá faktura“ – daňový doklad).
 3. Tvorba rezervy na budoucí likvidaci panelů podle ustanovení § 3 odst. 4, § 11a až 11c zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění novelovaném zák. č. 221/2015 Sb. není podmíněna jejím zaúčtováním.
 4. Rezerva se tvoří a eviduje měsíčně. Počáteční období tvorby rezervy je leden 2014.
 5. Konec tvorby rezervy je 240 měsíců od roku uvedení FVE do provozu (byť zkušebního). Pro uvedení v lednu 2010 tedy do prosince 2029, tedy 192 měsíců.
 6. Pro účetní jednotky není fakturovaná pětina celkového příspěvku nákladem uznatelným pro daňové účely.
 7. Účetními jednotkami jsou (zejména) PO a FO zapsané v OR a z pohledu fotovoltaiky pak FO, kterým účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (zde „energetický zákon“) a fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí. Tato povinnost pak byla zrušeno novelou od 1.1.2011. Jinak se tedy pohlíží na fyzické osoby provozující FVE, které svou FVE uvedly do provozu až v letech 2011 – 2012 (ty již nemusely být účetními jednotkami). Podrobněji k této otázce viz zde.
 8. Při likvidaci části panelu(ů) se zruší se část rezervy ve výši částky skutečných nákladů vynaložených na likvidaci.
 9. Dle §14b, odst. 7 Vyhlášky č. 352/2005 se provede průběžné finanční vypořádání po likvidaci 1/3 a 2/3  celkové hmotnosti všech panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.
 10. Finanční toky, zaúčtované výnosy a náklady a jejich daňová uznatelnost nemusejí tedy být co do výše a období uplatnění shodné.