Rozšířená odpovědnost výrobce

Rozšířená odpovědnost výrobce (extended producer responsibilty, EPR) je relativně nové paradigma v oblasti odpadového hospodářství. OECD definuje EPR jako environmentálně politický přístup, kdy je odpovědnost výrobce za jeho produkt prodloužena až do konce životnosti výrobku včetně nakládání s odpadem.
Tento přístup je plně v souladu s principem „znečišťovatel platí“.
EPR přístup je charakteristický přesunem odpovědnosti ze směru obcí k výrobcům, kteří si cenu nakládání s odpadem daného výrobku započítají do prodejní ceny. V současné době je takto řešena legislativa nejen v oblasti elektroodpadů, ale také autovarků, případně odpadních baterií.

Implementace EPR přístupu může být prováděna od plně dobrovolných aktivit až po povinné, dané zákonem. Pro efektivní fungování EPR systému je zásadní  jasné definování rolí jednotlivých aktérů – výrobců, uživatelů, spotřebitelů, úřadů a odpadového hospodářství.