WEEELABEX standardy

Máte zájem o certifikaci WEELABEX?

Kontaktujte nás pro více informací


Kteří zpracovatelé už splnili požadavky WEEELABEX standardu a prošli přísným mezinárodním auditem?     


Historie WEEELABEX

V rámci asociace WEEE fórum byl v letech 2008-2012 vypracován soukromý standard zpracování OEEZ pojmenovaný WEEELABEX (dále také WLX).¨
Od zahájení projektu WEEELABEX v roce 2009 se WEEE Fórum společně se zainteresovanými subjekty z oblasti zpracovatelů odpadních elektrických a elektronických zařízení a výrobců elektrických a elektronických zařízení zaměřilo na normativní požadavky, jejichž dodržování se očekává od provozovatelů, tj. sběrných zařízení, logistických operátorů a zpracovatelů. V letech 2011 a 2012 se projekt WEEELABEX zaměřil na ověřování shody s požadavky standardu. Výsledkem jsou protokoly pro vstupní měření, šablona pro kontrolní výkazy, protokoly o vzorcích a analýzách, manuály pro provádění kontrol, formulář prohlášení o shodě, definice cílových hodnot a koncentrací, definice kontrolního souboru dokumentů a případně další směrnice.

Také byla vytvořena mezinárodní organizace „WEEELABEX organization“ se sídlem v Praze, řídící struktury a obchodní model. WLX auditoři jsou školeni pro provádění kontrol se zaměřením na ověřování shody WEEELABEX – profil auditorů byl definován v roce 2011 a mimo jiné zahrnuje požadavky mlčenlivosti a nestrannosti.

Co jsou WEEELABEX standardy?

Normativní požadavky WEEELABEX stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí a lidského zdraví a bezpečnosti především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Obsahují technické a manažerské požadavky na provozovatele, které lze integrovat do dalších manažerských požadavků, a napomáhají organizacím plnit povinnosti týkající se zpracovatelských činností.

Dodržování souboru normativních požadavků WEEELABEX neznamená omezení povinnosti dodržovat právní předpisy. Účelem této normy není vytváření obchodních bariér nebo zvýšení nebo snížení právní odpovědnosti organizací. Jejím záměrem je platnost pro všechny typy a velikosti organizací a použitelnost v rámci různých geografických, kulturních a sociálních podmínek.

Část I (Všeobecné požadavky) je určena pro všechny provozovatele zabývající se zpracováním OEEZ. Struktura normy je v souladu s obecnými pravidly pro strukturu a tvorbu normativních dokumentů. Články 1, 2 a 3 dokument uvádějí a formátují. Článek 4 se týká administrativních a organizačních principů. Článek 5 se zabývá technickými požadavky činností prováděných ve zpracovatelských místech. Podrobné požadavky, popisy pracovních postupů a nástroje jsou uvedeny v přílohách k této normě.

Část II obsahuje zvláštní požadavky týkající se zobrazovacích zařízení CRT, plochých obrazovek, chladicích a mrazicích spotřebičů (tepelná výměníková zařízení) a odpadních svítidel, pro která jsou stanoveny zvláštní požadavky. Tyto zvláštní požadavky mají prioritu před všeobecnými požadavky části I. Požadavky týkající se zpracování OEEZ z domácností, která obsahují těkavé fluorované uhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky, jsou v současnosti připravovány jako normy CENELEC EN na základě záměrných specifikací vyvinutých WEEE Fórem, CECED a EERA s ohledem na sběr, přepravu, skladování a zpracování tepelných výměníkových zařízení s ukončenou životností z domácností, která obsahují HC, CFC, HCFC a HFC. Norma EN 50625 tyto záměrné specifikace nahradí, jakmile bude formálně schválena.

Soubor požadavků WEEELABEX bude revidován a doplňován v době, kdy to bude považováno za vhodné, nejpozději však do tří let. Revize budou prováděny v souvislosti s novým vývojem směrnice, novými technologiemi v organizacích OEEZ nebo pracovních postupech, aby byla zajištěna pokračující kompatibilita.