RETELA AR EUROPE

RETELA AR EUROPE

Od 1.10.2014 není povinnost pro zahraniční subjekty mít v České republice pobočku. Zahraniční výrobce z Evropské Unie se může registrovat prostřednictvím RETELA AR EUROPE s.r.o. formou Pověřeného zástupce (na základě speciální plné moci podepsané v rámci smlouvy AR contract), viz podrobnosti níže (Legislativa). 

Zahraniční výrobce se musí registrovat, pokud prodává své výrobky přes Internet (on-line prodej) dle §61.

RETELA AR EUROPE s.r.o. poskytuje také obdobnou službu českým společnostem, které při vykazování EEZ spolupracují se zahraničními agenturami. V tomto případě se uzavírá tzv. AC contract (pro více informací nás kontaktujte na retela@retela.cz)

 

Legislativa

§ 61

Pověřený zástupce

  • Výrobce elektrozařízení uvedený v § 3 odst. 1 písm. m) bodě 4 je povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce podle § 11.
  • Osoba usazená v jiném členském státě, která není současně usazena v České republice a prostřednictvím jiných dodavatelů uvádí na trh elektrozařízení, si může určit svého pověřeného zástupce podle § 11.Tato osoba je povinna informovat své odběratele o určení, změně a odvolání pověřeného zástupce.
  • Osoba usazená v České republice, která dodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku3) přímo konečným uživatelům v jiném členském státě, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit si na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností ve vztahu k tomuto elektrozařízení vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu.