Stávající klienti

Stávající klienti

  • Ověření registrace v Seznamu výrobců/dovozců elektrozařízení a zjištění Evidenčního čísla výrobce- vstupte do databáze ISOH
  • Ověření registrace v Seznamu dovozců přenosných baterií a akumulátorů – vstupte do databáze MŽP
  • Ověření podání Roční zprávy za výrobce a dovozce EEZ- RETELA za své klienty podává Roční zprávu za uplynulý kalendářní rok v zákonem stanoveném termínu. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři KS RETELA.
  • Ověření podání Roční zprávy za dovozce přenosných baterií a akumulátorů – podává KS ECOBAT
  • Objednání svozu, dotazy ohledně sazebníku, fakturace, vykazování apod. – kontaktujte nás na [email protected]
  • Zlepšení ekologické odpovědnosti vaší firmy – zapojte se do projektu  REMOBIL
  • Nahlášení jakékoli změny-Informujte nás o změnách sídla, kontaktních a fakturačních údajů, ale také o nutnosti přeregistrování skupin EEZ nebo ukončení činnosti, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Provedení změny v Seznamu výrobců a dovozců elektrozařízení provede KS RETELA do 30 dnů od nahlášení výrobcem. Dokumenty zašlete elektronicky na [email protected] nebo poštou na adresu RETELA, s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 – Modřany.
Typ změnyCo je třeba udělat
ukončení výroby a dovozu jen EEZfile_VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ_KONEC.doc
ukončení výroby a dovozu včetně bateriífile_VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ-BAT_KONEC.doc

Hlavní povinnosti výrobce a dovozce elektrozařízení

  
Označovat:Elektrozařízení musí být označeno symbolem přeškrtnuté popelnice, buď na zařízení nebo průvodní dokumentaci.
Informovat:Spotřebitel musí být informován na faktuře nebo v průvodní dokumentaci, že zařízení nesmí skončit v komunálním odpadu. Od 1.1.2021 je též nutno informovat o výši recyklačního příspěvku (a to v celém distribučním řetězci).
Financovat:Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný sběr:Dle §65 má výrobce/dovozce povinnost sběru 65% množství uvedeného na trh a povinnost zajistit sběrnou síť v obcích nad 2 000 obyvatel, což za ně zajišťuje kolektivní systém

           více viz legislativa


Jaké jsou hlavní povinnosti výrobce a dovozce přenosných baterií?

Označovat:Baterie musí být označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem pro Hg, Cd, Pb  (pokud je obsahují)
Dodržovat zákaz:Dodržovat zákaz uvedení na trh přenosných baterií s obsahem Hg či Cd
Financovat:Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný odběr:Uzavřít smlouvu s kolektivním systémem, zadat žádost o bezplatný odvoz přenosných baterií

           více viz legislativa