Stávající klienti

Stávající klienti

  • Ověření registrace v Seznamu výrobců/dovozců elektrozařízení a zjištění Evidenčního čísla výrobce- vstupte do databáze ISOH (případě, že přístup nefunguje, zkuste připojení později, nejedná se o chybu našich stránek)
  • Ověření registrace v Seznamu dovozců přenosných baterií a akumulátorů – vstupte do databáze MŽP
  • Ověření podání Roční zprávy za výrobce a dovozce EEZ- RETELA za své výrobce podává Roční zprávu za uplynulý kalendářní rok v zákonem stanoveném termínu. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři KS RETELA.
  • Ověření podání Roční zprávy za dovozce přenosných baterií a akumulátorů – podává KS ECOBAT
  • Objednání svozu, dotazy ohledně sazebníku, fakturace, vykazování apod. – kontaktujte nás na [email protected]
  • Zlepšení ekologické odpovědnosti vaší firmy – zapojte se do projektu  REMOBIL
  • Nahlášení jakékoli změny-Informujte nás o změnách sídla, kontaktních a fakturačních údajů, ale také o nutnosti přeregistrování skupin EEZ nebo ukončení činnosti, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Provedení změny v Seznamu výrobců a dovozců elektrozařízení provede KS RETELA do 30 dnů od nahlášení výrobcem. Dokumenty zašlete elektronicky na [email protected] nebo poštou na adresu RETELA, s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 – Modřany.
Typ změny Co je třeba udělat
ukončení výroby a dovozu jen EEZ file_VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ_KONEC.doc
ukončení výroby a dovozu včetně baterií file_VZOR-ZruseniPlneMoci-EEZ-BAT_KONEC.doc

Hlavní povinnosti výrobce a dovozce elektrozařízení

   
Označovat: Elektrozařízení musí být označeno symbolem přeškrtnuté popelnice, buď na zařízení nebo průvodní dokumentaci.
Informovat: Spotřebitel musí být informován na faktuře nebo v průvodní dokumentaci, že zařízení nesmí skončit v komunálním odpadu a dále o výši recyklačního poplatku (a to v celém distribučním řetězci).
Financovat: Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný sběr: Dle §65 má výrobce/dovozce povinnost sběru 65% množství uvedeného na trh a povinnost zajistit sběrnou síť v obcích nad 2 000 obyvatel, což na ně zajišťuje kolektivní systém

           více viz legislativa


Jaké jsou hlavní povinnosti výrobce a dovozce přenosných baterií?

Označovat: Baterie musí být označena symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem pro Hg, Cd, Pb  (pokud je obsahují)
Dodržovat zákaz: Dodržovat zákaz uvedení na trh přenosných baterií s obsahem Hg či Cd
Financovat: Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný odběr: uzavřít smlouvu s kolektivním systémem, zadat žádost o bezplatný odvoz přenosných baterií

           více viz legislativa