Stávající klienti

Stávající klienti

 

  • Ověření registrace v Seznamu výrobců elektrozařízení a zjištění Evidenčního čísla výrobce
  • Ověření podání Roční zprávy za výrobce a dovozce EEZ- RETELA za své klienty podává Roční zprávu za uplynulý kalendářní rok v zákonem stanoveném termínu. V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři KS RETELA.
  • Ověření podání Roční zprávy za dovozce přenosných baterií a akumulátorů – podává KS ECOBAT
  • Objednání svozu, dotazy ohledně sazebníku, fakturace, vykazování apod. – kontaktujte nás na retela@retela.cz
  • Zlepšení ekologické odpovědnosti vaší firmy – zapojte se do projektu  REMOBIL
  • Nahlášení jakékoli změny-Informujte nás o změnách sídla, kontaktních a fakturačních údajů, ale také o nutnosti přeregistrování skupin EEZ nebo ukončení činnosti, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Provedení změny v Seznamu výrobců a dovozců elektrozařízení provede KS RETELA do 30 dnů od nahlášení výrobcem. Dokumenty zašlete elektronicky na retela@retela.cz .
  • Nový sazebník EEZ od 1. 1. 2024 zde

 

 

Hlavní povinnosti výrobce a dovozce elektrozařízení

Uvádět na trh: Elektrozařízení splňující požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, navržená tak, aby byla možná demontáž a opětovné využití
Označovat: Elektrozařízení musí být označeno symbolem přeškrtnuté popelnice, buď na zařízení nebo v průvodní dokumentaci (pokud velikost zařízení neumožňuje označení přímo výrobku)
Informovat: Spotřebitel musí být informován na faktuře nebo v průvodní dokumentaci, že zařízení nesmí skončit v komunálním odpadu.
Od 1.1.2021 je též nutno informovat o výši recyklačního příspěvku (a to v celém distribučním řetězci).
Skrze registraci v ISOH informovat, že výrobce je „povinnou osobou“, na MŽP podávat Roční zprávu o plnění zákonných povinností (registraci i podání RZ zajišťuje kolektivní systém).
Informovat své obchodní partnery (distributory, poslední prodejce, zákazníky, zpracovatele) o plnění povinností, způsobu zpětného odběru vysloužilých zařízení, možnostech recyklace

Info dopis
Financovat: Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný sběr: Dle §65 má výrobce/dovozce povinnost sběru 65% množství uvedeného na trh a povinnost zajistit sběrnou síť v obcích nad 2 000 obyvatel, což zajišťuje kolektivní systém

           více viz legislativa


Hlavní povinnosti výrobce a dovozce přenosných baterií

Označovat: Baterie musí být označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem pro Hg, Cd, Pb  (pokud je obsahují)
Dodržovat zákaz: Dodržovat zákaz uvedení na trh přenosných baterií s obsahem Hg či Cd
Financovat: Uhradit recyklační příspěvek na základě čtvrtletních výkazů
Zajistit zpětný odběr: Uzavřít smlouvu s kolektivním systémem, zadat žádost o bezplatný odvoz přenosných baterií

           více viz legislativa a Ecobat